top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN REFLECT SPORTS NEDERLAND

Artikel 01  -  Definities

 

01.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

        Opdrachtgever: de wederpartij van Reflect Sports Nederland BV;

        Opdrachtnemer: RSN-eventsperience Nederland BV; hierna te noemen RSN-events;

        Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan RSN-events activiteiten.

 

 

Artikel 02  -  Geldigheid

 

01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering, en te verrichten dienst door RSN-events (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

02. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever (mits aanwezig) worden door RSN-events uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 

 

Artikel 03  -  Offerte

 

01. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes en programmavoorstellen vrijblijvend.

02. De offertes en programmavoorstellen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

03  Alle prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 

Artikel 04  -  Overeenkomst

 

01. Door het doen van een opdrachtverlening per e-mail, verstrekt de wederpartij formeel opdracht aan RSN-events tot het verrichten van inspanningen conform de laatste offerte (programmavoorstel), welke vanaf dat moment verwordt tot de overeenkomst.

02. Bij opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever dan wel diens verantwoordelijke vertegenwoordig(st)er akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

03. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

04. RSN-events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

05. Indien opdrachtgever optreedt namens of in opdracht van derden, is opdrachtgever gehouden om deze algemene voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van deze algemene voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de algemene voorwaarden aan deze derden.

06. RSN-events heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 

Artikel 05  -  Wijziging opdracht

 

01. Wijzigingen op de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze door RSN-events per e-mail zijn bevestigd aan opdrachtgever.

02.Wanneer opdrachtgever na opdrachtbevestiging besluit tot annulering van levering, dan is opdrachtgever 50% van het boekingsbedrag verschuldigd.

03. Wanneer opdrachtgever na opdrachtbevestiging besluit tot reductie van het aantal deelnemers, dan is opdrachtgever 50% per geannuleerde deelnemer verschuldigd.

04. Wanneer opdrachtgever na opdrachtbevestiging besluit tot datumwijziging van de levering, dan is opdrachtgever 25% van het totale boekingsbedrag verschuldigd. De resterende 75% wordt bij de nieuwe boeking in mindering gebracht op het nieuwe boekingsbedrag.

05. Indien op het moment van annulering de schade van RSN-events hoger is dan de annuleringsvergoeding, dan dient opdrachtgever dit hogere bedrag aan opdrachtnemer te vergoeden.

06. Indien de veiligheid, wetgeving dan wel plaatselijke toezichthouding verwacht dan wel onverwacht blijkt te conflicteren met de activiteit, dan is RSN-events gerechtigd de uitvoering van de opdracht terstond aan te passen of te annuleren, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn. In geval van wijziging is RSN-events tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering van de overeengekomen prestatie op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

07. Wanneer RSN-events op basis van informatie redelijkerwijs mag aannemen dat opdrachtgever niet dan wel niet tijdig zal voldoen aan haar (financiële) verplichtingen, dan is RSN-events bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Enige vorm van (schade)vergoeding dan wel compensatie wordt in dit geval niet door RSN-events aan opdrachtverstrekker vergoed.

08. Indien de veiligheid, wetgeving dan wel plaatselijke toezichthouding verwacht dan wel onverwacht blijkt te conflicteren met de activiteit, dan is RSN-events gerechtigd de uitvoering van de opdracht terstond aan te passen of te annuleren, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn. In geval van wijziging is RSN-events tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering van de overeengekomen prestatie op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 06  -  Betalingen

01. Na ontvangst van opdrachtbevestiging gelden, tenzij anders overeengekomen, de in dit artikel gestelde betalingsvoorwaarden.

02. Na opdrachtbevestiging dient opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen een aanbetaling te verrichten, zijnde 50% van de programmaprijs conform overeenkomst.

03.  Na opdrachtbevestiging dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan levering het slotbedrag te verrichten, zijnde 50% van de programmaprijs conform overeenkomst.

04. Eventueel bijkomende zaken als consumpties, aanpassingen aan bestelde producten en diensten, aangerichte schade door deelnemers dan wel overige zaken, worden achteraf op basis van nacalculatie aan opdrachtgever gefactureerd.

05. De opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden betreffende haar betalingsverplichting jegens RSN-events een rente verschuldigd van 0,15% per dag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

06. Bij niet tijdige betaling is RSN-events gerechtigd de boeking eenzijdig te annuleren. Eventueel gedane aanbetalingen dan wel andere betalingen aan RSN-events worden niet gerestitueerd, maar komen toe aan RSN-events.

07. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 25% van de hoofdsom met een minimum van 500,00 Euro.

08. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten dan wel te verrekenen ingeval de opdrachtgever een vordering op RSN-events bezit of pretendeert te bezitten.

 

 

Artikel 07  -  Deelname en aansprakelijkheid

 

01 - Deelname aan een door RSN-events georganiseerd evenement geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer volgt alle instructies en aanwijzingen, door RSN-events medewerkers, gedurende het event direct en volledig op. Deelnemer heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt of neemt deel met akkoord en/of onder begeleiding van een ouder of voogd. Deelnemer is zich ervan bewust dat de activiteiten tijdens dit event gepaard kunnen gaan met onverwachte geringe tot heftige bewegingen van lichaam en materiaal, waardoor risico op (letsel)schade aanwezig is. Deelnemer acht zichzelf fysiek in staat om deel te nemen aan dit event en heeft geen lichamelijke klachten dan wel een zwangerschap die door eerdergenoemde bewegingen van lichaam en materiaal mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden. RSN-events en/of eventueel door RSN-events ingeschakelde hulppersonen, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade, eigendomsschade, letselschade en/of schade door overlijden van een deelnemer, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een evenement van RSN-events, dan wel veroorzaakt door andere deelnemer(s) en/of aanwezige derden, tenzij de schade veroorzaakt is door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van RSN-events en/of een hulppersoon van RSN-events. Wanneer in enig geval mocht blijken dat RSN-events onverhoopt wel aansprakelijk zou blijken te zijn voor door een deelnemer opgelopen dan wel veroorzaakte schade, dan is de schadevergoedingsplicht van RSN-events onder alle omstandigheden beperkt tot het maximale bedrag van vijftigduizend euro groot. Opdrachtgever(s) dien(t)(en) onderstaande voorwaarden voortijdig kenbaar te maken aan haar genodigden/deelnemers en deze te laten ondertekenen door hun genodigden/deelnemers. RSN-events kan de ingevulde data op de formulieren niet toetsen op waarheid van naam en ondertekening en verlegt derhalve deze verantwoordelijkheid geheel bij opdrachtgever(s).

 

 

Artikel 08  -  Klachten

 

01.  Klachten over geleverde levering dienen door de opdrachtgever binnen één week per e-mail aan RSN-events te worden gemeld (lees ontvangen). Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

02.  Wanneer de klacht niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen en kan opdrachtgever geen aanspraak meer kan maken op de betreffende klacht.

03.  Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal RSN-events de klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen.

 

 

Artikel 09  -  Overmacht

 

01. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RSN-events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RSN-events niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

02. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RSN-events opgeschort.

03. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RSN-events niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

04. Indien RSN-events bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

05. Overmacht treedt automatisch in werking wanneer een bevoegd hebbende instantie besluit dat wij niet (langer) in aanmerking komen voor de verlening van een vergunning om snel te mogen varen.

 

 

Artikel 10  -  Overig

 

01. Zonder voorafgaande toestemming van RSN-events is het niet toegestaan door RSN-events gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen dan wel op enig andere wijze te gebruiken.

 

 

Artikel 11  -  Geschillen

 

01. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van RSN-events.

 

 

Artikel 12  -  Toepasselijk recht

 

01.  Op elke overeenkomst tussen RSN-events en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Houten, versie 1 januari 2015

bottom of page